PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia prevádzkovateľa ADIVIT, s.r.o.
v Dolných Krškanoch, ul. Medzi vodami, s.č. stavby 907

Prevádzkovateľ liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia (ďalej len „pálenice“) vydáva tento prevádzkový poriadok v súlade so zákonom NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, zákonom NR SR č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 226/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu.

§ 1

V pálenici možno vyrábať destilát len z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého v čerstvom stave alebo v skvasenom stave vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesi (ďalej len „kvas“).

§ 2

Prevádzkovateľ pálenice poskytuje službu pálenia destilátov pre pestovateľov len z kvasov dovezených pestovateľmi, nie zo zdrojov prevádzkovateľa.

§ 3

Výrobné obdobie v pálenici je od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka. Začatie výroby destilátu v pálenici určuje prevádzkovateľ v každom výrobnom období.

§ 4

1. Prevádzkovateľ pálenice prijíma kvas na ďalšie spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa o výrobu destilátu. Vzor žiadosti poskytne pestovateľovi prevádzkovateľ.
2. Prevádzkovateľ vedie evidenciu prijatých žiadostí o výrobu destilátu a dojednáva termín výroby s pestovateľom.
3. Ak príčiny na strane pestovateľa mu neumožňujú dodržať dojednaný termín výroby, je povinný túto skutočnosť oznámiť prevádzkovateľovi a dojednať nový termín výroby.
4. Prevádzkovateľ, podľa možností uskladnenia a po vzájomnej dohode, umožní pestovateľovi uskladnenie kvasov v jeho priestoroch s označením nádob a množstva kvasu, ktoré si po skončení výroby pestovateľ prevezme.
5. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť prijať kvas v nádobách z plechu, v pozinkovaných nádobách, alebo inak povrchovo upravených kovových nádobách, v nádobách z plastu, ktoré neboli určené na potravinárske účely, alebo ktoré vôňou alebo chuťou vykazujú znaky cudzích nežiadúcich a zdraviu škodlivých prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu destilátu alebo znehodnotiť technologické zariadenie pálenice.
6. Pri preberaní kvasu, prevádzkovateľ kontroluje najmä jeho množstvo, vôňu, chuť, ako aj druh obalov, alebo či kvas nie je znehodnotený tak, že nie je vhodný na výrobu destilátu.
V prípade, že prevádzkovateľ zistí nevhodnosť kvasu na výrobu destilátu, požiada pestovateľa, aby si na takýto kvas nechal vyhotoviť odborný rozbor, ak toto pestovateľ nevykoná, alebo odmietne vykonať, prevádzkovateľ kvas neprevezme a odmietne jeho spracovanie.

§ 5

1. Vzhľadom k tomu, že výrobné zariadenie pálenice, umožňuje vykonať destiláciu iba v množstve 300 litrov kvasu pre jednu destiláciu, a pestovateľ má kvas v menšom množstve (napr. 50, 100, 150 l a pod.) a trvá na spracovaní jeho kvasu, je povinný znášať to, že jeho kvas bude spracovaný s ďalším iným kvasom rovnakého druhu iného pestovateľa. Prevádzkovateľ potom nemôže ovplyvniť a teda nezodpovedá za množstvo a kvalitu vyrobeného destilátu z takto zmiešaného kvasu; vypálený destilát bude medzi týchto pestovateľov rozdelený úmerne podľa ich množstva kvasov.
2. Po výrobe destilátu, je pestovateľ povinný najneskôr do desiatich dní pre neho vyrobený destilát prevziať a najneskoršie pri odbere zaplatiť cenu služby podľa cenníka prevádzkovateľa a spotrebnú daň z liehu.
3. Ak v uvedenej lehote pestovateľ vyrobený destilát neprevezme, prevádzkovateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť colnému úradu ako správcovi spotrebnej dane z liehu a s destilátom bude naložené v súlade so zákonom.
4. Pestovateľ je povinný odobrať vyrobený destilát do svojich nádob, pretože prevádzkovateľ tieto nádoby nezabezpečuje, a svojim podpisom potvrdiť prevzatie destilátu.
5. Prevádzkovateľ umožní pestovateľovi degustovať vyrábaný destilát, kontrolovať jeho množstvo a stupňovitosť, ak o to výslovne požiada.

§ 6

Reklamáciu pestovateľ uplatňuje priamo na mieste v priestoroch pálenice podľa reklamačného poriadku.

§ 7

1. Pestovatelia sa počas výroby destilátu zdržujú v priestore na to vyhradenom, z ktorého majú možnosť sledovať postup výroby.
2. Pestovatelia nemajú oprávnenie vstupovať do priestoru výrobného zariadenia svojvoľne. Ak im to prevádzkovateľ dovolí, nesmú sa dotýkať častí zariadenia z dôvodu možného úrazu, nesmú sa dotýkať colných uzáverov (plomb) a meradiel.
3. Pestovatelia sú povinní rešpektovať pokyny prevádzkovateľa, alebo jeho zodpovedného zamestnanca, dodržiavať tento prevádzkový poriadok v častiach ktorý sa ich týka, inak budú musieť priestory pálenice opustiť.

§ 8

1. Zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti práce, protipožiarne predpisy, hygienické predpisy a predpisy vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.
2. Zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní používať osobné ochranné prostriedky a príslušné pracovné predmety a pomôcky.
3. Pre zamestnancov ako aj pestovateľov je zabezpečená pitná voda a sociálne zariadenie počas prevádzky pálenice.

§ 9

1. Pred prepravou kvasov do pálenice, je pestovateľ povinný z povrchu kvasov v nádobách odstrániť nečistoty /tzv. stvrdnutý koláč z tuhých častí ovocia, kôstky z ovocia/ a tak zabrániť, aby sa premiešali s kvasom.
V prípade, že tieto pred prepravou odstránené nebudú, je pestovateľ povinný tieto nečistoty ihneď odstrániť po dovezení do pálenice, tiež aj kôstky z ovocia z kvasu, /ktoré môže pestovateľ odstrániť na zariadení prevádzkovateľa/ a ktoré si pestovateľ po odstránení odvezie vo svojich nádobách z pálenice.
2. Likvidáciu výpalkov zabezpečuje prevádzkovateľ v súlade s predpismi o nakladaní s odpadmi. Náklady na likvidáciu výpalkov sú zahrnuté v cene za poskytnutú službu.

§ 10

Tento prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste. Každý pestovateľ, ktorý sa uchádza o službu výroby destilátu, je povinný sa oboznámiť s jeho obsahom prečítaním a v priestoroch pálenice sa nimi riadiť.

§ 11

Porušovanie tohto prevádzkovaného poriadku zástupcami pestovateľov a inými osobami, ktoré sa zdržujú v pálenici, má za následok ich vykázanie z priestorov pálenice, celého objektu farmy a jej okolia.

§ 12

Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 25. novembra 2016.
V Dolných Krškanoch dňa 25. novembra 2016

Ing. František Žitný
konateľ spol. Adivit sro Nitra