REKLAMAČNÝ PORIADOK

liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia prevádzkovateľa spol. Adivit, s.r.o.
v Dolných Krškanoch, ul. Medzi vodami, s.č. stavby 907

Prevádzkovateľ liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia (ďalej len „pálenice“) vydáva tento reklamačný poriadok v súlade so zákonom NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

§ 1

Pestovateľ, ktorý sa dohodol s prevádzkovateľom na poskytnutí služby výroby destilátu v pálenici, je oprávnený prípadnú svoju nespokojnosť v súvislosti s vyrobeným destilátom reklamovať.

§ 2

Reklamáciu kvality a množstva vyrobeného destilátu uplatňuje pestovateľ u zodpovednej osoby prevádzkovateľa ihneď pri preberaní destilátu priamo v pálenici.

§ 3

Po prevzatí vyrobeného destilátu a opustení priestorov pálenice, stráca pestovateľ nárok na reklamáciu množstva a nameranej stupňovitosti vyrobeného destilátu.

§ 4

O reklamácii pestovateľa vyhotoví prevádzkovateľ „Záznam o reklamácii“ v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden zostáva u prevádzkovateľa a jeden sa odovzdá pestovateľovi.

§ 5

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 5. apríla 2016.

V Nitre dňa 5. Apríla 2016